ceturtdiena, 22. februris, 2024
"TP Riga" SIA / Technical Partners Int. Inc.
Vienbas gatve 109, Riga, LV-1058, Latvia

Logo +371 29255223 ,
Logo ed.kalvins@tpriga.lv
 
Koenercijas stacijas

KOENERCIJAS STACIJAS ENERIJA NO ATKRITUMIEM

Tehniskie Partneri piedv jaunu tehnoloiju. 

Ms piedvjam koenercijas stacijas modeli, kur enerija tiek iegta no biomasas un atkritumiem, balstoties uz uzlaboto termisks prstrdes tehnoloiju.

Uzlabot termisks apstrdes tehnoloija sasniedz oti augstu enerijas raoanas un siltuma atganas efektivitti un var prstrdt plaa spektra biomasas un atkritumu veidus. Biomasa (labba, graudaugu salmi, zle, komposts no drziem, koksnes atlikumi, prpalikumi no lauksaimniecbas sektora, notekdeu das) un/vai atkritumi, pielietojot gazifikcijas un pirolzes procesu - izejvielu prveidoanu gz, kas tiek attrta un pc tam tiek izmantota, lai darbintu turbnu vai iekdedzes dzinju, bet siltums, kas rodas no to darbbas, tiek izmantots vietjai vai rpnieciskajai centraliztajai siltumapgdei. 

Koenercijas stacijas jauda

Koenercijas stacijas izmri ir viegli piemrojami vietjai situcijai un var tikt izstrdti t, lai tie atbilstu vietjm prasbm. 

Ms piedvjam koenercijas stacijas 0.5 - 10MW elektrisks jaudas pau raoanai vai prdoanai Latvenergo tklam un ldz 8 MW siltuma jaudas raoanai, noliktavm vai pilstas apkures sistmai. 

Nepiecieamais atkritumu/biomasas daudzums ir ldz 35000 tonnu atkritumu gad.
 

Piemrota vietjm pavaldbm un uzmumiem, kuriem:

 • Ir pieeja pie atkritumiem, kur atkritumu apsaimniekoanas nodeva (gate fee) tiek maksta uzmumam, kas saem un prstrd atkritumus;
 • Raoanas proces tiek radti atkritumi (biomasa), piem., prtikas prstrdes uzmumi, putnu fabrikas u.c.;
 • Ir iespja iegto siltumu nodot centraliztaj siltumapgdes sistm vai izmantot raoanas proces;
 • Ir pieejams energosavienojums, kas atrodas pieemam attlum no koenercijas stacijas, lai saraoto elektroeneriju vartu nodot tlk elektrotkl. 

 

 

das stacijas/iekrtas radts priekrocbas vietjai sabiedrbai un saimniecbai ir:  

 • Siltums, kura izmaksas ir zemas;  
 • Enerijas raoana no atjaunojamiem avotiem;  
 • Risinjums problmai ar atkritumu noglabanu un atkritumu plsmas novirzanu prom no poligoniem.

  Msu specilisti paldzs izvlties ekonomiski izdevgko un vietjm prasbm piemrotko projektu.   

Saistb ar koenercijas staciju projektiem izstrdjam: 

 • tehnisko specifikciju iekrtas iegdei;
 • vides projektu, t.sk. ietekmes uz vidi novrtjumu;
 • biznesa plnu;
 • tehnisko projektu.

Piedvjam ar projektu vadbu koenercijas stacijas realizanai.

Uzzini vairk!